Mėgėjiška žuvininkystė

Kaip teisingai ?rengti tvenkin? ir j? priži?r?ti? Kokias ir kiek žuv? pasirinkti, order kaip suderinti tarpusavyje? Kaip ir kuo jas maitinti, kaip pasir?pinti žuvimis vasar? ir žiem??

Mokslininkai tyrimais ?rod? žuv? produkt? naud? žmoni? sveikatai. J? baltym? ger?… Skaityti daugiau

Nuveikti darbai – nauda kraštui

Ger? naujien? televizija, visit this site t?sdama laid? cikl?  „Susipažinkime: Aukštaitija“, prescription savo reportaže si?lo pakeliauti po sm?l?t?, ežering? Zaras? region? ir susipažinti su Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono vietos veiklos grup?s ?gyvendinamais projektais.

 

Kiekvienas… Skaityti daugiau

Įrengtos prieplaukos ties Zaraso ežero Didžiąja sala ir kempingu „Zarasai“ jau yra prieinamos visuomenei

Zaras? rajono savivaldyb?s administracija  ?gyvendino projekt? , sickness ,Prieplauk? Zaraso ežere statyba ir j? pritaikymas rekreacin?s žuvininkyst?s pl?trai“, finansuot? pagal Lietuvos žuvininkyst?s sektoriaus 2007-2013 met? veiksm? program? Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono vietos veiklos grup?s pl?tros strategijos I… Skaityti daugiau

Kasmet už europines lėšas gražėja Sartų ežero pakrantės……

2012 m.  Zarasuose prad?jo veikti ŽRVVG grup?, buy kurios tikslas  –  panaudoti europines l?šas, viagra 60mg skirtas veikloms, capsule susijusioms su žuvininkyste. Šios l?šos buvo numatomos skirti projektams, susietiems su žvejyba ir tvaria žuvininkyst?s… Skaityti daugiau

Poledinės žūklės žvejų šventė „Un Sartų Dusetose 2014“

2014 m. kovo 2 d. nuo 9 val. Dusetose, this Sart? ežero pakrant?je, viagra tarp senosios trib?nos ir K.B?gos gimnazijos vyks Aukštaitijos bendruomeni? poledin?s ž?kl?s žvej? švent? „Un Sart? Dusetose 2014“.

Renginio metu miestel?nams… Skaityti daugiau

Nauja iniciatyva – ,,Bendruomenių inicijuota vietos plėtra“ (BIVP) skinasi kelią Lietuvoje

Geguž?s 7 d. Žem?s ?kio ministerija (Ž?M) sureng? tarptautin? konferencij? „Vietos bendruomeni? iniciatyvos ir j? ?gyvendinimas Lietuvoje 2014-2020 metais“, viagra buy kurios metu buvo aptarti svarbiausi LEADER metodo ?gyvendinimo aspektai, cost aktualijos ir ateities išš?kiai. Skaityti daugiau

Kvietimas teikti paraiškas

Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono vietos veiklos grup? kvie?ia vietos pareišk?jus teikti paraiškas pagal Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono vietos veiklos parengt? 2007-2013 met? strategij?.

Kvietimo teikti vietos projekt? paraiškas dokumentacija skelbiama interneto svetain?se www.zvzrvvg.lt. ir www.nma.lt. Paraiškas… Skaityti daugiau

Bendradarbiavimas skatina naujų idėjų gimimą

Lapkri?io 20 – 21 dienomis Žem?s ?kio ministerija (Ž?M) kartu su Europos regionin?s politikos institutu sureng? dvi dienas trukusi? tarptautin? konferencij? „Žuvininkyst?s region? vystymas: geroji patirtis ir ateities išš?kiai“, site kurioje patirtimi ir aktualijomis dalijosi Lietuvos bei kit?… Skaityti daugiau

Visuotinis Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės susirinkimas

Rugs?jo pabaigoje ?vykusiame visuotiniame Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono vietos veiklos grup?s nari? susirinkime buvo aptarti 2010 – 2011 metais nuveikti darbai. Vienas iš svarbiausi?j? – 2011 m. buvo patvirtinta Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono vietos veiklos grup?s (ZVŽRVVG) strategija… Skaityti daugiau

2011-10-12 - zvzrvvg

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės strategijos įgyvendinimo problemos aktualios ir ministerijai

Rugs?jo 19 d. Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono vietos veiklos grup?s tarybos nariai Zarasuose susitiko Žem?s ?kio ministerijos Žuvininkyst?s departamento ES paramos skyriaus ved?ja Rimante Daunyte bei šio skyriaus specialistais: Simona  Utaraite, cost Tomu Keršiu ir Ignu Nauburai?iu. … Skaityti daugiau

2011-10-04 - zvzrvvg